OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Szanowni Państwo,

Aby sprostać wymaganiom przepisów prawa informujemy, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest MY INIGO LTD. z siedzibą pod adresem Grosvenor House, 658 Chester Road, Birmingham, England, B23 5TE.

Oznacza to, że w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, usługi lub w celach marketingowych przetwarzamy Dane wprowadzone przez Państwa na formularzach udostępnionych dobrowolnie przez nasz portal lub w pozostałych środkach komunikacji z naszą Spółką.

W zestawieniu poniżej przedstawimy Państwu podstawę prawną i cele przetwarzania Danych Osobowych. Wskazujemy również: okresy przetwarzania danych, komu udostępniamy Dane Osobowe oraz czy Państwa Dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Cele przetwarzania przez nas danych to:
 • zawarcie i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • sprawozdawczość finansowa oraz wystawianie faktur – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji uprawnień reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania, tj. w wewnętrznych celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketing bezpośredni, po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej zgody 
 • publikowanie nagranych materiałów szkoleniowych z zarejestrowanych spotkań on-line jak i fizycznych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów w szczególności realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest np.: wysłanie zamówienia, realizacja płatności za towar lub usługę czy rozpatrzenie reklamacji.

Udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, nagraniach i telekonferencjach jest dobrowolny. Włączenie prezentacji obrazu lub dźwięku przez Państwa jako użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie wizerunku między innymi w celu przygotowania materiałów szkoleniowych i publikacji materiałów dla pozostałych uczestników, jak i na platformie on-line. Włączenie prezentacji obrazu lub dźwięku nie jest obowiązkowe w celu realizacji usługi, chyba że przed zakupem/dołączeniem do spotkania, zaznaczono inaczej.

Dane zebrane w celu realizacji umowy przechowujemy przez okres:
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
 • przez okres 3 lat w celu rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych i reklamacji, lub do czasu przedawnienia się roszczeń określonych w kodeksie cywilnym,
 • dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • przez okres utrzymania wartości merytorycznej zarejestrowanych materiałów szkoleniowych (warsztaty, spotkania, szkolenia)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków;

Dane wprowadzone dobrowolnie na formularzu newslettera przechowujemy do czasu Państwa rezygnacji z subskrypcji.

Zapewniamy również możliwość skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień:
 • Prawo dostępu do treści swoich Danych – art. 15 RODO.  – czyli możliwość zawnioskowania o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych oraz o kopię danych.
 • Prawo do sprostowania Danych – art. 16 RODO – czyli możliwość poprawienia i aktualizacji danych
 • Prawo do usunięcia – art. 17 RODO – czyli możliwość wnioskowania o usunięcie Państwa Danych i zaprzestania przetwarzania danych przez My Inigo LTD, jeżeli ustała podstawa prawna przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych – art.18 RODO – czyli możliwość wnioskowania o wstrzymanie części operacji na danych, jeżeli ustała podstawna prawna wykonywania tych operacji.
 • Prawo do przenoszenia Danych – art. 20 RODO. – czyli możliwość zawnioskowania o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 RODO. Czyli możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. Prosimy pamiętać jednak, że My Inigo LTD., po rozpatrzeniu wniosku, ma możliwość odmówić realizacji przysługującego prawa, jeżeli istnieją podstawny prawne, aby kontynuować przetwarzanie Państwa danych i są one nadrzędne.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. To znaczy, że w dowolnym momencie możecie Państwo wypisać się z Newslettera lub innych działań marketingowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwemPoczty lub e-maila [email protected]
Udostęnienie danych:

My Inigo LTD. udostępnia Państwa Dane Osobowe: podmiotom świadczącym usługi IT, usługi pocztowe lub kurierskie, usługi marketingowe, usługi prawne oraz usługi księgowe. Dane Osobowe mogą być udostępniane również pracownikom i bezpośrednim współpracownikom My Inigo LTD.

Informujemy również, że Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) odbywa się jedynie w celu obsługi poczty elektronicznej (usługa Gmail, Mailchimp), bądź narzędzi komunikacji (usługa świadczona przez Zoom Video Communications, Inc) oraz przetwarzania obrazu video (usługa świadczona przez Vimeo, Inc.), co za tym idzie dane przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki z tym zastrzeżeniem, że dane przekazywane są wyłącznie tym podmiotom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które znajdują się na liście Privacy Shield. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr 2016/1250 z dn. 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield list) UE-USA uznała, że powyżej wskazany kraj, o ile firma, która ma w nim siedzibę, zostanie wpisana na listę, o której mowa powyżej, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Pozostałe serwery wykorzystywane w celu realizacji umowy znajdują się w EOG.